புத்திசாலி முயல் |  தமிழ் கதைகள் | Clever rabbit | story for tamil

rabbit-story-for-tamil

புத்திசாலி முயல் |  தமிழ் கதைகள் | Clever rabbit | story for tamil ஒரு காட்டுல ஒரு அழகான குளம் இருந்தது. அந்த காட்டின் நடுவுல ஒரு தீவு மாதிரி … Read more

29. கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman story

29. கிளியின் தெய்வப் பக்தி! | தமிழ் கதைகள் | parrots devotion to the gods! | tenali Raman story இராயர் சில அபூர்வமான கிளிகளை வளர்த்து, “கிருஷ்ணா! ராமா! … Read more