26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! | tenali Raman story

dog

26. நாய் வாலை நிமிர்த்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Dog Tail Straightening! |tenali Raman story “ஒரு நாயின் வளைந்த வாலை நீட்டி நேராக்க முடியுமென்றால் மனிதனின் கோணலான சுபாவத்தையும் … Read more

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story

25. திருடர்களை ஏற்றமிறைக்க வைத்தல்! | தமிழ் கதைகள் | Keeping thieves on the rise! | tenali Raman story  தெனாலிராமனின் வீட்டைச் சுற்றியிருந்த ஒரு பெரிய தோட்டம் கோடை … Read more