உயிர் காப்பான் தோழன் | தமிழ் கதைகள் | Lifeguard Friend | Siruvar Kathaigal

உயிர் காப்பான் தோழன் | தமிழ் கதைகள் | Lifeguard Friend | Siruvar Kathaigal ஒரு பெரிய ஏரிக்கரை பக்கத்தில் ஒரு காக்கை, ஆமை, மான், எலி ஆகிய நான்கு நண்பர்கள் … Read more

காகங்களும் பாம்பும் | கதை தமிழில் | Crows And Snakes | Siruvar Kathaigal

Crow

காகங்களும் பாம்பும் | கதை தமிழில் | Crows And Snakes | Siruvar Kathaigal முன்னொரு காலத்தில் ஓர் ஆல மரத்தில் இரண்டு காகங்கள் வசித்து வந்தன. ஒரு பெரிய பாம்பு … Read more