12. கூனை நிமிர்த்த வழி | தெனாலி ராமன் கதைகள் | The crooked way | tenali Raman story

12. கூனை நிமிர்த்த வழி | தெனாலி ராமன் கதைகள் | The crooked way | tenali Raman story ஒரு கபட சந்நியாசி நாகதாளிப் பழத்திலிருந்து மயக்கமூட்டக் கூடிய விஷமருந்தொன்றை … Read more

11. அரச குருவைப் பழி தீர்த்தல் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Blaming the royal guru | tenali Raman story

Rajaguru Dattachariyar

அரச குருவைப் பழி தீர்த்தல் | தெனாலி ராமன் கதைகள் | Blaming the royal guru | tenali Raman story ஒரு நாள் விஜய நகரத்தை அடுத்துள்ள நதிக்கு நீராடச் … Read more